Fundusz alimentacyjny
Fundusz Alimentacyjny – Postępowanie w Sprawie Ustalania Prawa do Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz Dłużnikiem Alimentacyjnym

Fundusz Alimentacyjny – Postępowanie w Sprawie Ustalania Prawa do Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz Dłużnikiem Alimentacyjnym

Fundusz Alimentacyjny – Postępowanie w Sprawie Ustalania Prawa do Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz Dłużnikiem Alimentacyjnym

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przesłanki pozytywne i negatywne uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, wydawanie decyzji w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się w kolejnych okresach świadczeniowych.
 2. Postępowanie w sprawie zatrzymania i zwrotu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu - czy dłużnik alimentacyjny należy do podmiotów mogących skutecznie wnioskować o zwrot prawa jazdy, spełnienie przesłanki zapłaty 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
 3. Przesłanki uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy - funkcjonowanie w obrocie prawnym decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
 4. Pozycja prawna dłużnika alimentacyjnego w postępowaniu o przyznanie osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego - definicja strony w postępowaniu administracyjnym, źródło interesu prawnego w ustawie szczególnej - stanowisko orzecznictwa sądowego w omawianej materii.
 5. Zasady ustalania dochodu w postępowaniu o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a między innymi:

 • dochód z alimentów  - alimenty faktycznie otrzymywane, czy zasądzone ?;
 • skład rodziny osoby pełnoletniej a obliczenie dochodu;
 • brak wspólnego zamieszkania małżonków a pojęcie rodziny na potrzeby ustalenia dochodu;
 • uzyskanie dochodu poprzez zawarcie małżeństwa z osobą zatrudnioną; uzyskanie/utrata dochodu w przypadku zmiany składu rodziny – na przykładzie orzecznictwa sądowego;
 • pojęcie „utraty dochodu” w postępowaniu w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na przykładzie zmiany warunków pracy i płacy.

 1.  Decyzja w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego - data uchylenia lub zmiany decyzji, stanowisko orzecznictwa sądowego.
 2. Wzruszenie decyzji przyznającej świadczenie po upływie okresu, na który świadczenie przyznano.
 3. Orzekanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych i ich zwrotu - etapy postępowania według obecnie prezentowanego stanowiska orzecznictwa sądowego.
 4. Postępowanie dowodowe w sprawie stosowania ulg w spłacie świadczeń nienależnie pobranych - okoliczności umorzenia zobowiązań, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności - szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji osoby zobowiązanej oraz jej rodziny a warunki zapewniające minimum egzystencji.
 5. Postępowanie w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej, czy istnieje prawna możliwość zmiana decyzji w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wskutek wypłacenia osobie uprawnionej wyrównania.
 6.  Stosowanie przez organ właściwy dłużnika oraz wierzyciela - ulg w zapłacie świadczeń podlegających zwrotowi przez dłużnika alimentacyjnego; ocena przesłanki skuteczności egzekucji wobec dłużnika.
 7. Właściwość organu wierzyciela/dłużnika w przypadku zmiany miejsca zamieszkania tych osób - w postępowaniu w sprawie świadczeń nienależnie pobranych oraz stosowania ulg w spłacie świadczeń nienależnie pobranych a także w postępowaniu w sprawie obowiązku zwrotu przez dłużnika świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej.
 8. Egzekwowanie  świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym i po okresie świadczeniowym.

Na koszt usługi szkoleniowej składają się:

 • materiały szkoleniowe;
 • materiały piśmiennicze;
 • wykwalifikowana kadra trenerska;
 • przerwy kawowe;
 • catering.

Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego programu szkolenia, w przypadku zmiany przepisów. Program szkolenia może ulec zmianie w oparciu o najn

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Prawnik z 40 letnim stażem pracy w administracji, w tym przez ostatnie dwadzieścia lat w SKO w Elblągu, w tym dziesięć lat piastująca stanowisko Prezesa Kolegium. Doświadczony Trener prowadząca szkolenia o charakterze otwartym a także szkolenia zamknięte z zakresu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej, w szczególności zaś ustawy o pomocy społecznej, oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Współpracująca z licznymi samorządami na terenie całego kraju.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017