Obsługa Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA)
kodeks postępowania szkolenie

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA). Stosowanie procedury w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA). Stosowanie procedury w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Data szkolenia: 28/03/2023
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, 6 godzin (w godz. 09:00 – 15:00)
Miejsce: Hotel & Restauracja Biały Dwór, Podzamcze 36A, Kwidzyn
Cena: 599 zł + VAT/osoba

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (KPA). Stosowanie procedury w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

PLAN SZKOLENIA

1. Wybrane zagadnienia dotyczące stosowania zasad postępowania administracyjnego:

  • zakres związania organów administracyjnych przepisami prawa, ustalenie obowiązującej normy prawnej w przypadku zmiany przepisów prawa,
  • stosowanie przepisów przejściowych - podstawa prawna decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, o zmianie decyzji ostatecznej o odmowie przyznania świadczenia;
  • zasada prawdy obiektywnej, skutki naruszenia przepisów o postępowaniu i przepisów materialnych; rodzaje decyzji wydawany na skutek odwołań od decyzji przyznających świadczenia pomocy społecznej/zmieniających/odmownych;
  • praktyczny wymiar realizacji zasady zaufania do organów państwa - unikanie zmienności poglądów, stosowanie podobnych rozwiązań w podobnych sytuacjach, rola orzecznictwa sądowego w interpretacji przepisów prawa;
  • respektowanie zasady pomocy prawnej w postępowaniu administracyjnym- adresaci tej pomocy i jej zakres, zadania pracownika Ośrodka w informowaniu stron postępowania;
  • umożliwienie stronom udziału w postępowaniu - różne aspekty stosowania art. 10 kpa;
  • pewność porządku prawnego - ostateczność a wykonalność decyzji - możliwość wzruszenia decyzji na podstawie przepisów kpa oraz przepisów materialnych - ogólne usytuowanie trybów nadzwyczajnych w postępowaniu administracyjnym; skutki ex tunc i ex nunc i zastosowania.

2. Spory o właściwość pomiędzy organami najczęstsze przypadki na gruncie ustawy o pomocy społecznej.
3. Procesowe skutki ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym, prawne okoliczności obowiązkowego ustalenia pełnomocnika - konsekwencje jego niewskazania przez stronę, forma udzielenia pełnomocnictwa i jego uwierzytelnianie, skutki pominięcia pełnomocnika w postępowaniu, zakres kompetencji pełnomocnika; reprezentacja strony w postępowaniu a adresat decyzji, wyznaczenie pełnomocnika dla osoby nieobecnej i niezdolnej do czynności prawnych.
4. Objawy przewlekłości postępowania w wykładni sądowo-administracyjnej, rażąca przewlekłości postępowania i jej skutki dla pracownika i organu - grzywna, możliwa wysokość jej wymierzenia; brak ram czasowych dla żądania ustalenia rażącej przewlekłości postępowania – niezbędne elementy zawiadomienia o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy.
5. Formy i data wszczęcia postępowania, data wszczęcia postępowania z urzędu, czynności organu w przypadku wszczęcia postępowania na wniosek strony lub stron.
6. Ogólne wymogi formalne podania oraz wymogi formalne wynikające z przepisów szczególnych, treść wezwania do usunięcia braków formalnych podania - niezbędne jego elementy, uprawnienia strony której podanie pozostawiono bez rozpatrzenia w świetle zaproponowanej nowelizacji przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
7. Okoliczności i forma w jakiej nastąpić może odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego, prowadzenie przez organ czynności wyjaśniających a możliwość odmowy wszczęcia postępowania.
8. Sposób prowadzenia postępowania dowodowego - środki dowodowe w kodeksie postępowania administracyjnego i w przepisach ustawy o pomocy społecznej , w tym dowód z rodzinnego wywiadu środowiskowego, z przesłuchania świadka, przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony, dokumenty urzędowe i ich wartość w postępowaniu, dokumenty prywatne, oświadczenie strony jako dowód w postępowaniu, czynności organu niezbędne dla przeprowadzenia dowodu z oględzin, zakres pomocy innego organu administracji publicznej w czynnościach dowodowych.
9. Dowód z oświadczenia i zaświadczenia, kiedy można mówić o równorzędności tych środków dowodowych; czy w każdym przypadku organ może pouczyć stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wady formalne oświadczeń oraz merytoryczne - kto może je weryfikować ? Konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia w postępowaniu a znamiona przestępstwa oszustwa – obowiązki organu;
10. Zakończenie postępowania w przypadku śmierci strony;
11. Kiedy pismo organu jest decyzją, składniki decyzji podstawowe i szczególne (przykłady) wymogi stawiane uzasadnieniu decyzji, wyjaśnienie treści obowiązujących przepisów, formułowanie ocen dowodów zebranych w postępowaniu;
12. Wykonanie decyzji administracyjnej nieostatecznej i ostatecznej, wymogi niezbędne dla nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, czy należy wykonywać decyzję po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego; decyzja ostateczna a możliwość wstrzymania jej wykonania;
13. Związanie organu decyzją administracyjną a możliwość jej uzupełnienia, sprostowania, wyjaśnienia, sprostowanie i uzupełnienie rozstrzygnięcia decyzji - z urzędu;
14. Okoliczności wznowienia postępowania - wyjątki od możliwości wznowienia postępowania z urzędu, termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania, konieczność udowodnienia faktu powzięcia wiedzy o decyzji lub o okolicznościach wznowienia postępowania;
15. Omówienie treści decyzji, które można wydać po przeprowadzeniu wznowionego postępowania, treść rozstrzygnięcia w przypadku zaistnienia przesłanki wznowienia i konieczności wydania decyzji tej samej treści jak decyzja ostateczna;
16. Czy w każdej sytuacji należy uwzględnić żądanie strony o zmianę decyzji w trybie art. 155 kpa, w jakich okolicznościach decyzja nie może być zmieniona pomimo zgody a nawet żądania strony; pierwszeństwo ustawy o pomocy społecznej przy zmianie lub uchyleniu decyzji.
17. Jaki organ ma kompetencje do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, jaka zasadnicza treść powinna znaleźć się w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji;
18. Jakie działania powinien podjąć organ po stwierdzeniu przez organ wyższej instancji nieważności decyzji;
19. Kiedy należy zmienić, a kiedy uchylić decyzję na podstawie której strona nabyła prawo; czy wystarczy powołanie się na art. 163 kpa.

Zagadnienia dotyczące procedury administracyjnej omówione zostaną na konkretnych przykładach sprawa rozpatrywanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

W ramach szkolenia zapewniamy: przerwy kawowe, słodki poczęstunek, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, wykwalifikowaną kadrę trenerską, konsultacje indywidualne z trenerem po szkoleniu. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego programu szkolenia w przypadku zmiany przepisów. Organizator zastrzega prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zabrania się grupy minimalnej. Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego, w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa. W razie zainteresowania ofertą indywidualną, prosimy o kontakt.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

 

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Prawnik z 40 letnim stażem pracy w administracji, w tym przez ostatnie dwadzieścia lat w SKO w Elblągu, w tym dziesięć lat piastująca stanowisko Prezesa Kolegium. Doświadczony Trener prowadząca szkolenia o charakterze otwartym a także szkolenia zamknięte z zakresu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej, w szczególności zaś ustawy o pomocy społecznej, oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Współpracująca z licznymi samorządami na terenie całego kraju.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017