Kompleksowy Pakiet Szkoleń Dla Samorządów
szkolenia dla samorzadów

Kompleksowy Pakiet Szkoleń dla Samorządów

Kompleksowy Pakiet Szkoleń dla Samorządów

Czas trwania: 17 godzin
Cena: 999 zł 1799 zł + VAT/osoba

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Szkolenie w formie VIDEO z dostępem na 14 dni, łącznie 17 godzin szkoleń!

 1. Wybrane elementy prawa pracy w samorządzie - praktyczne porady.
 2. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 3. Cele, zadania i organizacja obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego.
 4. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ

 1. Wybrane elementy prawa pracy w samorządzie - praktyczne porady

Wskazanie wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, które są źródłem problemów oraz sporów z pracownikiem w urzędach samorządowych. Podczas szkolenia będą przedstawione praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania uregulowań prawa pracy oraz najlepsze praktyczne wskazówki, jak skutecznie stosować prawo pracy. Przykłady i rozwiązania są wynikiem wieloletniego doświadczenia i będą przedstawione przez znanego specjalistę w tym zakresie.

Szkolenie adresowane jest do: osób zajmujących się kadrami oraz szeroko rozumianym obszarem HR w samorządach.

Korzyścią dla Uczestników jest:

 • zapoznanie się ze skutecznymi sposobami stosowania przepisów prawa pracy;
 • Poznanie nowych wyzwań oraz tendencji zmian przepisów w oparciu o prawo krajowe oraz Dyrektywy UE;
 • zapoznanie się z najnowszymi przepisami;
 • wykład prowadzony z przykładami zastosowań praktycznych.

OPIS SZKOLENIA:

 1. Jak zatrudniać w samorządzie. Kiedy musi a kiedy nie musi być ogłoszenia?
 2. Stosunek pracy a umowa cywilna – kiedy w urzędzie można stosować umowy cywilne?
 3. Przeniesienie urzędnika do innej pracy lub na inne stanowisko.
 4. Ograniczenia w zatrudnieniu dla pracownika samorządowego.
 5. Jak skutecznie planować i udzielać urlop wypoczynkowy – czy urlop wypoczynkowy musi być udzielony latem?
 6. Czy urlop na żądanie może, czy musi być udzielony i jak ustalić zasady jego zgłaszania.
 7. Jak wpłynie Dyrektywa UE „WORK-LIVE BALANCE” na nasze przepisy prawa pracy?
 8. Co zmieni Dyrektywa „RODZICIELSKA” w obecnych rozwiązaniach kodeksu pracy?
 9. Czas pracy w urzędzie – odrębności oraz ogólne zasady planowania i rozliczania.
 10. Jak rozliczać czas pracy w podróży służbowej?
 11. Jak bezboleśnie rozwiązać umowę o pracę, żeby nie było problemów.

2. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników: placówek oświatowych, firm, administracji, działów kadr, osób które zarządzają organizacjami, pracują w działach HR, pracowników działów BHP.  Celem szkolenia jest poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zasiłków macierzyńskich, chorobowych i zmianach od 01.01.2022 r. W czasie szkolenia wykorzystywane będą autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów.

OPIS SZKOLENIA:

 1. Przepisy ogólne dotyczące osób uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
 2. Wynagrodzenie za czas choroby: prawo do wynagrodzenia za czas choroby, okres wypłaty, wysokość.
 3. Prawo, okres wypłaty i wysokość świadczeń z ubezpieczenia chorobowego: zasiłek chorobowy,świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński
 4. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne.
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącymi pracownikami:wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru.
  zasady wliczania do podstawy wymiaru składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy: miesięczne, kwartalne, roczne; minimalna podstawa wymiaru.
 6. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym nie będącymi pracownikami; przychód uwzględniany w podstawie wymiaru.
 7. Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
  •  
 1.  

3. Cele, zadania i organizacja obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego 

Szkolenie przygotowuje organy administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej oraz prawidłowego działania w czasie zdarzeń nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych. Uczestnicy nauczą się realizować założenia oraz przygotowywać dokumenty o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym. Nabędą też umiejętność działania pod presją w sytuacjach kryzysowych, w warunkach zdarzeń nadzwyczajnych- klęsk żywiołowych, wypadków, imprez masowych w tym imprez masowych podwyższonego ryzyka.

OPIS SZKOLENIA:

 1. Obrona Cywilna w realiach samorządu lokalnego, gminnego.
 2. Sytuacje kryzysowe, sytuacje nadzwyczajne-procedury i sposób reagowania.
 3. Reagowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych.
 4. Procedury prowadzenia akcji ratowniczych podczas wypadków masowych a także klęsk żywiołowych.
 5. Zadania Obrony Cywilnej w czasie pokoju.
 6. Zadania Obrony Cywilnej w czasie wojny.
 7. Zadania Obrony Cywilnej w czasie klęsk żywiołowych.
 8. Zadanie jednostek samorządu terytorialnego w czasie ochrony ludności w czasie imprez masowych, w tym także imprez podwyższonego ryzyka.

4. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Kodeks pracy do zakresu obowiązków pracodawcy zalicza aktywne przeciwdziałanie mobbingowi w zakładzie pracy. Szkolenie adresowane jest do pracowników kadry kierowniczej organizacji. Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w tematykę zawiązaną z przeciwdziałaniem mobbingowi, rozpatrując pojęcie mobbingu wielokierunkowo, uwzględniając zachowania dotyczące pracowników oraz pracodawcę.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zakaz dyskryminacji w zakresie nawiązania i realizacji stosunku pracy: przesłanki i przejawy dyskryminacji, możliwe sytuacje w zakładzie pracy, aspekty psychologiczne i prawne, skutki dla pracodawcy. Ćwiczenia z kodeksem pracy.
 2. Wymagane zmiany w funkcjonowaniu instytucji. Planowane zmiany w przepisach antymobbingowych.
 3. Mobbing w miejscu pracy - definicja, sposoby przeciwdziałania, metody zwalczania oraz wpływ mobbingu na organizację.
 4. Prawne ujęcie mobbingu i różnicowanie na podstawie kodeksu pracy.
 5. Zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy.
 6. Mobbing a ocena pracownika; mobbing w kontekście ocen okresowych.
 7. Mobbing a monitorowanie pracowników.
 8. Ustawowy obowiązek przeciwdziałania i reagowania na mobbing.
 9. Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing w zakładzie.
 10. Aspekty psychologiczne mobbingu i dyskryminacji.
 11. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA).

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

1.Wybrane elementy prawa pracy w samorządzie – praktyczne porady
Uznany szkoleniowiec i specjalista z zakresu Prawa Pracy oraz rozliczeń czasu pracy, wieloletni praktyk. Wykładowca zajmujący się prowadzeniem zajęć w zakresie prawa pracy, m.in. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, SEKA S.A., NOT, Akademii Transportu. Trener kształcący przyszłych inspektorów pracy oraz radców prawnych.

2. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian od 01-01-2022
Wieloletni praktyk, kierownik działu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ekspert w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i zasiłków, doświadczony i uznany szkoleniowiec.

3. Cele, zadania i organizacja obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego
Ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Specjalizuje się w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych oraz zarządzaniu bezpieczeństwem imprez masowych. Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku. Profesor w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Autor 100 publikacji, w tym monografii naukowych. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Odbył staże badawczo-dydaktyczne na Słowacji, w Bułgarii oraz na Ukrainie. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.

4. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwent studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii Europejskiej, Edukacji dla bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa i Higiena Pracy oraz szereg kursów i szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobyła głównie pełniąc wieloletnią służbę cywilną w Policji przede wszystkim w pionie ochrony informacji niejawnych . Wieloletnie sprawowanie funkcji rzecznika dyscyplinarnego. Posiada również doświadczenie w pracy kuratora społecznego i mediacjach, pełniła funkcje członka zespołu realizacji działań w zakresie profilaktyki społecznej.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017