Aspekty Stosowania Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej
pomoc społeczna szkolenia

Niektóre Aspekty Stosowania Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej

Niektóre Aspekty Stosowania Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Niektóre Aspekty Stosowania Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej
Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją z 09-2022 r.

Sejm przyjął nowelizację Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 15.09.2022 r. Wprowadziła ona wiele istotnych zmian. Szkolenie ma na celu usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu zadań określanych przez Ustawę, a także omówienie najistotniejszych zmian. Szkolenie kierowane jest do pracowników PCPR, ośrodków pomocy społecznej.

PLAN SZKOLENIA

I. Omówienie najważniejszych zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w innych ustawach, w tym:
1. Możliwość organizowania posiedzeń i spotkań na odległość.
2. Zakres osób wykonujących zadania w ustawie, co których istnieje obowiązek zasięgnięcia informacji z bazy danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, co oznacza dostęp ograniczony.
3. Skutki rozwiązania lub likwidacji rodziny zastępczej, w której przebywa osoba pełnoletnia:

 • opuszczenia rodziny zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości i możliwości powrotu do niej,
 • opuszczenia pieczy zastępczej w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem pełnoletności na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka;
 • możliwości dalszego przebywania w pieczy zastępczej.

4. Okoliczności, w których w ustawie przewidziano prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na akty lub czynności organizatora pieczy zastępczej.
5. Kategorie rejestrów i wykazów tworzonych przez ministra właściwego ds. rodziny:

 • obowiązek wprowadzania, uaktualniania i usuwania danych przez upoważnionych pracowników PCPR;
 • uszczegółowienie rejestru dzieci i osób umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • dodatkowe rejestry i zasadność ich wprowadzenia.

6. Wykaz podmiotów upoważnionych do uzyskiwania danych z rejestrów.
7. Wymagania w stosunku do osób tworzących rodzinę zastępczą lub prowadzących rodzinny dom dziecka

 • wstępna kwalifikacji kandydatów do pełnienia rodzin zastępczych i jej etapy;
 • sądowe środki odwoławcze w przypadku opinii negatywnej;
 • obowiązek zorganizowania szkolenia kandydatów i wiążący organizatora rodzinnej pieczy zastępczej termin;
 • możliwość wstępnej kwalifikacji u dowolnego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

8. Zniesienie obowiązku zawierania porozumień międzypowiatowych w sytuacji, gdy umowę o zawodowstwo z rodziną zastępczą zamierza zawrzeć lub zawarł starosta powiatu innego niż starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej; fakultatywny charakter ich zawierania.
9. Uregulowania dotyczące kształtowania wynagrodzeń rodzin zastępczych i osób kierujących rodzinnymi domami dziecka

 • określenie minimalnego poziomu wynagrodzeń;
 • nowy mechanizm waloryzacji;
 • wynagrodzenie rodzin pomocowych.

10. Tworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego;

 • wymóg uzyskania opinii Rzecznika Praw Dziecka jako przejaw deinstytucjonalizacji form pieczy zastępczej.

11. Nowe regulacje dotyczące usamodzielnienia

 • poszerzenie zakresu osób mogących być opiekunami usamodzielnienia;
 • okoliczności zmian programie usamodzielnienia.

12. Katalog przesłanek uzasadniających wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego:

 • diagnoza potrzeb i celowości wprowadzenia wideonadzoru;
 • prognoza jego skuteczności jako alternatywy do podejmowanych innych
 • działań zapewniających bezpieczeństwo.

13. Nowe regulacje dotyczące rozliczeń między powiatami oraz nadzór sądu nad oszczędnościami z tytułu świadczenia wychowawczego w przypadku powrotu dziecka do rodziny.

14. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące uzyskiwania przez sąd informacji o kandydatach i rodzinach zastępczych.
15. Nowe uregulowania kodeksu pracy w kwestii uprawnień osób występujących o przysposobienie dziecka.
16. Omówienie przepisów przejściowych w nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Wydawanie decyzji i problemy orzecznicze w stosowaniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego dotyczące ostateczności decyzji.
III. Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej.
IV. Wydawanie decyzji w sprawie opłat za pobyt dzieci pieczy zastępczej – zasady odpowiedzialności solidarnej.

W ramach szkolenia zapewniamy: przerwy kawowe, słodki poczęstunek, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, wykwalifikowaną kadrę trenerską, konsultacje indywidualne z trenerem po szkoleniu. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego programu szkolenia w przypadku zmiany przepisów. Organizator zastrzega prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zabrania się grupy minimalnej.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego, w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa. W razie zainteresowania ofertą indywidualną, prosimy o kontakt. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Prawnik z 40 letnim stażem pracy w administracji, w tym przez ostatnie dwadzieścia lat w SKO w Elblągu, w tym dziesięć lat piastująca stanowisko Prezesa Kolegium. Doświadczony Trener prowadząca szkolenia o charakterze otwartym a także szkolenia zamknięte z zakresu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej, w szczególności zaś ustawy o pomocy społecznej, oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Współpracująca z licznymi samorządami na terenie całego kraju.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017