Praktyczne Aspekty Stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Praktyczne Aspekty Stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Praktyczne Aspekty Stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Praktyczne Aspekty Stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Jak formułować podstawę prawną decyzji w świetle zasady legalizmu?
 • Nowa formuła zasady pisemności postępowania oraz formy, prymat doręczeń elektronicznych w aspekcie przepisów przejściowych o doręczenia elektronicznych Spory  o właściwość spory kompetencyjne – postępowanie organu w przypadku stwierdzenie  jego niewłaściwości przed i  po dokonaniu czynności procesowych, właściwość organów rozpatrujących spory, uprawnienie strony do wystąpienia ze sporem, niezaskarżalność rozstrzygnięcia sporu.
 • Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu - skutki prawne pominięcia pełnomocnika w postępowaniu, zakres kompetencji pełnomocnika;  reprezentacja strony w postępowaniu a adresat decyzji.
 • Wyznaczenie pełnomocnika dla osoby nieobecnej i niezdolnej do czynności prawnych- treść wystąpienia do sądu rodzinnego i opiekuńczego o ustanowienie pełnomocnika, okoliczności ustanowienia pełnomocnika przez organ.
 • Ponaglenie jako środek zwalczania przewlekłości postępowania i reakcja organu na ponaglenie.
 • Formy i data wszczęcia postępowania, data wszczęcia postępowania z urzędu, czynności organu w przypadku wszczęcia postępowania na wniosek strony lub stron oraz terminy załatwiania spraw.
 • Wymogi formalne podania, wezwanie do uzupełnienia, uprawnienia strony której podanie pozostawiono bez rozpatrzenia.
 • Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego, prowadzenie przez organ czynności wyjaśniających a możliwość odmowy wszczęcia postępowania.
 • Dostęp do akt sprawy, umożliwienie elektronicznego przeglądania akt sprawy, sporządzanie odpisów dokumentów, uwierzytelnianie dokumentów urzędowych w formie pisemnej i elektronicznej; rodzaje dokumentów które organ może uwierzytelniać, upoważnienie do potwierdzania przez pracownika zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
 • Sposób prowadzenia postępowania dowodowego - środki dowodowe w kodeksie postępowania administracyjnego, w tym dowód z przesłuchania świadka -postępowanie organu w przypadku niestawienia się świadka na przesłuchanie, przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony, dokumenty urzędowe i ich wartość w postępowaniu, dokumenty prywatne, oświadczenie strony jako dowód w postępowaniu, czynności organu niezbędne dla przeprowadzenia dowodu z oględzin, zakres pomocy innego organu administracji publicznej w czynnościach dowodowych.
 • Dowód z oświadczenia i zaświadczenia, kiedy można mówić o równorzędności tych środków dowodowych; czy w każdym przypadku organ może pouczyć stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wady formalne oświadczeń oraz merytoryczne - kto może je weryfikować ? Konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia w postępowaniu a znamiona przestępstwa oszustwa – obowiązki organu;
 • Zakończenie postępowania w przypadku śmierci strony;
 • Kiedy pismo organu jest decyzją, składniki decyzji podstawowe i szczególne (przykłady) wymogi stawiane uzasadnieniu decyzji, wyjaśnienie treści obowiązujących przepisów, formułowanie ocen dowodów zebranych w postępowaniu;
 • Wykonanie decyzji administracyjnej nieostatecznej i ostatecznej, wymogi niezbędne dla nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, czy należy wykonywać decyzję po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego; decyzja ostateczna a możliwość wstrzymania jej wykonania;
 • Związanie organu decyzją administracyjną a możliwość jej uzupełnienia, sprostowania, wyjaśnienia, sprostowanie i uzupełnienie rozstrzygnięcia decyzji - z urzędu;
 • Okoliczności wznowienia postępowania - termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania, konieczność udowodnienia faktu powzięcia wiedzy o decyzji lub o okolicznościach wznowienia postępowania;
 • Omówienie treści decyzji, które można wydać po przeprowadzeniu wznowionego postępowania, treść rozstrzygnięcia w przypadku zaistnienia przesłanki wznowienia i konieczności wydania decyzji tej samej treści jak decyzja ostateczna;
 • Czy w każdej sytuacji należy uwzględnić żądanie strony o zmianę decyzji w trybie art. 155 kpa, w jakich okolicznościach decyzja nie może być zmieniona pomimo zgody a nawet żądania strony;
 • Jaki organ ma kompetencje do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, jaka zasadnicza treść powinna znaleźć się w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji;
 • Jakie działania powinien podjąć organ po stwierdzeniu przez organ wyższej instancji nieważności decyzji;
 • Kiedy należy zmienić, a kiedy uchylić decyzję na podstawie której strona nabyła prawo; czy wystarczy powołanie się na art. 163 kpa.

 •  

Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego programu szkolenia, w przypadku zmiany przepisów. Program szkolenia może ulec zmianie w oparciu o najnowsze aktualizacje przepisów.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Prawnik z 40 letnim stażem pracy w administracji, w tym przez ostatnie dwadzieścia lat w SKO w Elblągu, w tym dziesięć lat piastująca stanowisko Prezesa Kolegium. Doświadczony Trener prowadząca szkolenia o charakterze otwartym a także szkolenia zamknięte z zakresu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej, w szczególności zaś ustawy o pomocy społecznej, oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Współpracująca z licznymi samorządami na terenie całego kraju.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017