Szkolenia dla Rad Pedagogicznych
Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Czas trwania szkolenia zależy od Państwa potrzeb i realizowanego tematu, waha się w granicach od 4-5 h dydaktycznych.  Każde szkolenie zamknięte realizujemy poprzez indywidualne podejście oraz dostosowanie programu do potrzeb Państwa kadry.

Zainteresował Państwa któryś temat? Zapraszamy do kontaktu! Prześlemy szczegółowy program szkolenia wraz z wyceną.

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych - zagadnienia, bloki tematyczne

 1. Efektywność w nauczaniu i uczeniu się

 • Wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej w oparciu o kwestionariusz stylu interpersonalnego.
 • Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole
 • Skuteczne techniki zapamiętywania jako nowoczesna metoda uczenia się.
 • Gry i zabawy coachingowe.
 • Jak zachęcać dzieci i młodzież do czytania?
 • Jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny?
 • Motywowanie przez odkrywanie potencjału ucznia, nauczyciela.
 • Mowa nienawiści jak sobie z nią radzić.
 • Jak uczyć, żeby nauczyć. Zasady edukacji
 • Kreatywna lekcja, kreatywny uczeń. Jak to zrobić?
 • Techniki uczenia się, metody motywujące uczniów do nauki.
 • Eksperyment pedagogiczny.
 • Techniki mediacyjne w pracy nauczyciela.
 • Jak rozwijać potencjał ucznia, czyli wybrane kompetencje coachingowe dla nauczyciela.
 • Problemy wychowawcze w szkole jak wspierać młodzież i rozmawiać z rodzicami o trudnych
 • sytuacjach.
 • Jak zorganizować procesy edukacyjne w kontekście potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów (programy, metody, dostosowania).
 • Innowacje w szkole, dlaczego warto je podejmować?
 • Jak motywować uczniów do nauki, co zrobić żeby nam się chciało?
 • Nauczycielskie zespoły przedmiotowe.
 • Wychowanie w szkole czyli jak ciekawie planować godziny wychowawcze?
 • Dlaczego umiejętności społeczne są tak ważne w szkole i jak je rozwijać?
 • Coaching metoda skutecznej motywacji.
 • Jak nauczyciele powinni rozmawiać z młodzieżą o tematach związanych z edukacją seksualną?

 • Problemy psychiczne młodzieży, zaburzenia w okresie wzrastania, depresja.
 • Komunikacja i współpraca w zespole.
 • Budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się poprzez indywidualizację procesu nauczania.
 • Jak skutecznie promować wartość edukacji w szkole? (wymaganie MEN)
 • Aktywne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, czyli jak przeprowadzić.
 • zajęcia lekcyjne metodą WebQuestu?
 • Jak w prosty sposób wykorzystać komputer na lekcji różnych przedmiotów?  Praktyczne przykłady.
 • Proste i skuteczne narzędzia wspomagające testowanie wiedzy uczniów- praktyczne przykłady wykorzystania darmowych aplikacji komputerowych.
 • Techniki uczenia się, metody motywujące uczniów do nauki.
 • Metoda eksperymentu.
 • Metody aktywizujące uczenie przez doświadczenie– cykl Kolba.
 • Metoda Montessori edukacja pełna szacunku.
 • Zarządzanie czasem i celami.
 • Eksperyment pedagogiczny.
 • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 • Metoda projektu.
 • Jak przygotować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego?
 • Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej - dlaczego warto je stosować?
 • Systemy reprezentacji uczniów, a rozwój ich umiejętności.
 • Jak wypracować plan rozwoju placówki oświatowej narzędzia, zasoby?
 • Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go rozumieć i jak z nim współpracować?
 • Stres dobry i zły – jak uczyć uczniów konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem?
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

2. Nowoczesne technologie informacyjne

 • Jak nadążyć za trendami TIK.
 • Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej, szkolnej.
 • Grafika komputerowa w pracy nauczyciela.
 • Robotyka jako element pracy zespołowej - praktyczne warsztaty.
 • Jak efektywnie wykorzystać TIK na lekcjach?

3. Umiejętności psychologiczne i interpersonalne.

 • Skuteczny nauczyciel jak to zrobić.
 • Super wizja jako forma rozwoju osobistego.
 • Znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela.
 • Rola współpracy nauczycieli w podnoszeniu efektywności nauczania.
 • Kalejdoskop temperamentów – jak współpracować z kimś, kogo trudno zrozumieć, z kim trudno współpracować.
 • Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi.

 • Budowanie autorytetu nauczyciela.
 • Co mówi nasze ciało. Body language.
 • Wzrok – dlaczego każdy człowiek widzi inaczej.
 • Efektywna komunikacja z klasą/ grupą.
 • Emisja głosu.

4. Współczesne zagrożenia

 • Fonoholizm- uzależnienie od telefonu.
 • Bezpieczeństwo w sieci.
 • Handel ludźmi w świadomości uczniów i nauczycieli. Co młodzież powinna wiedzieć, aby nie stać się ofiarą?
 • Cyberprzemoc- przeciwdziałanie i profilaktyka.
 • Dopalacze – współczesne zagrożenia.
 • Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.

5. Dydaktyka i wychowanie

 • Bajkoterapia w edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Techniki motywowania metody koncentracji i zapamiętywania.
 • NLP w edukacji ( Neurolingwistyczne Programowanie- nowoczesne metody rozwoju).
 • Umiejętności poznawcze uczniów i ich wpływ na rozwój.
 • Jak zmienić negatywną postawę uczniów do nauki?
 • Praca z uczniem trudnym, jak wydobyć jego potencjał?
 • Zaburzenia rozwojowe u uczniów (lękowe, odżywiania, i inne).
 • Arteterapia w edukacji i terapii.
 • Koncentracja i wyciszenie-praktyczne metody relaksacyjne oraz wyciszające do zastosowania w grupie.

6. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Muzykoterapia w pracy z uczniem niepełnosprawnym.
 • Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia- organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej.
 • Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce.
 • Diagnoza funkcjonowania ucznia z autyzmem i  zespołem Aspergera na różnych etapach kształcenia  jako podstawa do konstruowania IPET-u.
 • Praca z uczniem zdolnym.
 • Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole specyfika funkcjonowania.
 • Diagnoza funkcjonalna podstawą oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci z autyzmem.
 • Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania.
 • Edukacja włączająca-uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole.
 • Przygotowanie do indywidualizacji procesu nauczania.

 • Integracja sensoryczna.
 • Seksualność u uczniów z niepełnosprawnością.
 • Odporność dziecka- rola pedagoga w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej.

7. Prawo oświatowe i prawo pracy

 • Urlopy w pracy nauczyciela w świetle przepisów Karty Nauczyciela (i jej nowelizacji) oraz Kodeksu Pracy.
 • Zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
 • Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy nauczyciela.
 • Czas pracy nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego.
 • Zasady rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 • Mobbing w pracy.
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2022 r.
 • Kluczowe zmiany w prawie pracy  w 2022 r. wraz z przygotowaniem do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Ocena pracy nauczyciela.
 • Zmodernizowany System Informacji Oświatowej(SIO).Stan prawny, bieżąca odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczyciela.
 • Organizacja wycieczek szkolnych według nowych przepisów.
 • Aspekty prawne zwalniania nauczycieli.
 • ZFŚS dla oświaty.
 • Zmiany w zasiłkach chorobowych i macierzyńskich.
 • Statut szkoły – co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić?
 • Ewaluacja pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły.
 • Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny jak go zbudować?

8. RODO w placówce oświatowej

 • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w pracy nauczyciela.
 • Zasada obiegu i archiwizacji dokumentów papierowych i elektronicznych-instrukcja kancelaryjna
 • i archiwalna.
 • Inspektor ochrony danych osobowych.
 • Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.
 • RODO w szkole.
 • Dane osobowe i ich przetwarzanie w tym w systemach teleinformatycznych w placówkach oświatowych.

9. Pierwsza pomoc przedmedyczna warsztaty z ratownikiem - nabór ciągły.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską.
 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

✓ Realizujemy także szkolenia dla Rad pedagogicznych o tematyce określonej przez Państwa.

✓ Koszt szkolenia podstawowego zgodnie z przedstawioną ofertą zależny jest od ilości uczestników objętych wsparciem szkoleniowym i podlega negocjacji.

Organizujemy szkolenia w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa. 

Jeśli chcielibyście Państwo zmienić formę szkolenia dla Państwa Rady Pedagogicznej, proponujemy organizację szkolenia w formie wyjazdu połączonego z integracją Państwa kadry. Oferujemy kompleksową organizację wyjazdu szkoleniowego od A do Z. Miejsce i zakres szkolenia zostaną ściśle dopasowane do Państwa potrzeb. Podczas wyjazdów szkoleniowych jesteśmy w stanie zrealizować każdy z tematów znajdujących się w naszej ofercie lub wskazany przez Państwa.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017