Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 tys. zł /Rejestr umów
Zamówienia Publiczne Poniżej Kwoty 130 tys. zł /Rejestr Umów- Praktyczne Aspekty i Wątpliwości Prawne

Zamówienia Publiczne Poniżej Kwoty 130 tys. zł /Rejestr Umów- Praktyczne Aspekty i Wątpliwości Prawne

Zamówienia Publiczne Poniżej Kwoty 130 tys. zł /Rejestr Umów- Praktyczne Aspekty i Wątpliwości Prawne

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników zamawiającego - komórek zamówień publicznych/stanowisk związanych z omawianą ustawą/ pozostałe osoby wydatkujące środki publiczne na gruncie wewnętrznych regulaminów
 • osób odpowiedzialnych merytorycznie za przygotowanie i szacowanie zamówienia
 • członków komisji przetargowych
 • kierowników jednostek
 • osób sprawujących nadzór nad zamówieniami w jednostce
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej od strony organizatora postępowania- zamawiającego
 • osób przygotowujących się do pracy w zamówieniach publicznych
 • kontrolerów i audytorów
 • pozostałych specjalistów, którzy w swojej pracy muszą znać zasady prawa zamówień publicznych

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych:

 1. Publiczny rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych- nowa forma realizacji zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi.
 2. Rejestr umów jako system teleinformatyczny prowadzony przez Ministra Finansów.
 3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej jako podstawa do udostępniania informacji o zawartych umowach oraz ograniczenia z tym związane:
  • umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne,
  • pełnienie funkcji publicznych,
  • ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych, etc.

4. Próg kwotowy oraz wyłączenia przedmiotowe.

5.  Analiza prawna form zawieranych umów:

a) pisemna,

b) dokumentowa,

c) elektroniczna,

d) inna forma szczególna.

6. Forma ustna i dorozumiała zawieranych umów oraz faktury, rachunki potwierdzające wykonanie wydatku ze środków publicznych- czy należy wprowadzać do rejestru?

7. Co z umowami nie przewidującymi świadczenia pieniężnego, umowy bez wynagrodzenia?

8. Umowy wydatkowe a dochodowe jednostki w kontekście obowiązku rejestrowego.

 • Zakres informacyjny rejestru umów.
 • Odpowiedzialność kierowników jednostek sektora finansów publicznych.
 • Zmiany wewnętrznych aktów prawnych dostosowujących nowelizację ustawy o finansach publicznych do struktury jednostki- gotowe rozwiązania prawne.
 • Termin zamieszczenia informacji. Sankcje za niewypełnienie obowiązku ustawowego.
 • Czy rejestr umów obejmuje informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy?
 • Od kiedy należy prowadzić rejestr umów?
 • Umowy zawarte od 01 stycznia 2022r. a wejście w życie przepisów ustawy.

II. Wprowadzenie do zagadnienia zamówień o wartości mniejszej niż próg ustawowy- 130 tys. złotych:

 1. Zestawienie obowiązujących aktów prawnych, dokumentów, mających zastosowanie do wydatkowania środków publicznych poniżej progu ustawowego, w tym zamówień dofinansowanych z funduszy UE:
  • Ustawa prawo zamówień publicznych
  • Ustawa o finansach publicznych
  • Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020
  • Kodeks Cywilny
  • Umowa o dofinansowanie
  • Wytyczne UE, Komunikat Komisji Europejskiej.

 1. Analiza porównawcza dotychczasowego wyłączenia- art. 4 pkt 8) z zamówieniem nieprzekraczającym progu ustawowego- art. 2 ust. 1 pkt 1) nowego pzp w kontekście dalszych wątpliwości prawnych oraz nieaktualnych regulaminów zamawiającego.
 2. Elementy definicji zamówienia publicznego [zamówienia], w tym:
  • jak interpretować zwrot „nabycie przez zamawiającego”?
  • co należy rozumieć przez zapis „wybranego wykonawcy”?

 1. Zamówienia klasyczne i zamawiający publiczni/ nowe definicje ustawowe.
 2. Podstawowe zasady udzielania tzw. „małych” zamówień z uwzględnieniem reguł wynikających ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego.

III. Planowanie, agregacja oraz prawidłowe szacowanie wartości przedmiotu zamówienia:

 1. Agregacja zamówień wg przyjętych tożsamości oraz prawidłowe udzielanie zamówień nieprzewidzianych.
 2. Planowanie zamówień w perspektywie roku budżetowego:
  • wymagania poprawnego planowania
  • planowanie zamówień a plan finansowy jednostki
  • obowiązek czy prawo planowania zamówień poniżej progu ustawowego?

 1. Podstawowe  reguły szacowania wartości zamówienia z należytą starannością.
 2. Zamówienia powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasie.
 3. Unikanie zarzutu niedozwolonego dzielenia zamówienia oraz zaniżania wartości lub wybierania sposobu obliczania wartości zamówienia.
 4. Jak interpretować zapis „nabycie podobnych dostaw” w kontekście założeń agregowania zamówień- usługi, dostawy lub roboty budowlane?
 5. Regulacje Wytycznych UE w zakresie szacowania wartości zamówienia.

IV. Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień poniżej progu ustawowego:

1.    Cel tworzonych regulaminów.

2.   Związek z regulacjami prawa zamówień publicznych/ kodeksem cywilnym/ ustawą o finansach publicznych, a także wytycznymi UE.

3.    Sposoby udzielania zamówień, w tym udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków UE- analiza wytycznych, w tym:

a) zasada konkurencyjności

b) rozeznanie rynku.

4.   Ustalanie treści regulaminu. Co może, a co powinno znaleźć się w treści regulaminu tworzonego przez zamawiającego.

5. Gradacja ważności udzielanych zamówień ze względu na wysokość wydatkowanych środków publicznych.

6. Podział obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników w zakresie wydatkowanych środków zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.

7.   Dokumentowanie udzielanych zamówień.

V. Pytania uczestników.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017