Zarządzanie Oświacie
zarządzanie w oświacie

Zarządzanie w Oświacie

Zarządzanie w Oświacie

Data szkolenia: 11/05/2023
Czas trwania: 2 dni szkoleniowe po 6 godzin (w godz. 09:00 – 15:00)
Miejsce: Hotel & Restauracja Biały Dwór, Podzamcze 36A, Kwidzyn
Cena: 1200 zł + VAT/osoba

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Zmiany w Prawie Oświatowym, Rachunkowość Jednostek Oświatowych

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO:

 • Dyrektorów, przedszkoli, szkół, szkół średnich
 • Wicedyrektorów szkół, szkół średnich
 • Kadry kierowniczej
 • Głównych księgowych
 • Pracowników służb finansowo-księgowych

PANEL I.

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

PROGRAM SZKOLENIA:

10 zmian w przepisach prawa oświatowego wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).

 1. Zmiany w przepisach ustaw:

 • ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • ustawa z  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 • ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 

2. Zmiany w zakresie:

 • egzaminu ósmoklasisty i maturalnego;
 • zatrudniania pedagoga specjalnego i zatrudniania specjalistów;
 • zmiany dziedzinowe w SIO – w zakresie realizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • nauka i praca zdalna niezależnie od COVID-19;
 • nauczanie indywidualne w formie zdalnej;
 • dostosowanie lokali z oddziałami przedszkolnymi;
 • szkolenia dla egzaminatorów;
 • akredytacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 • przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły;
 • wypłata podwyżek – nowe stawki dla nauczycieli;
 • co dalej z uczniami z Ukrainy?

3. Kolejne zmiany w przepisach prawa oświatowego planowane od września.

 

PANEL II. 

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. VAT w oświacie w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z 16.06.2020 r.

 2. Opłaty za posiłki (zasady odpłatności dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych niepedagogicznych w przedszkolu i szkole, ewidencja księgowa opłat za posiłki (opłata za posiłek jako dochód oraz jako wpływ na WRD, Ewidencja księgowa należności niezapłaconych w terminie, ewidencja odsetek, jak naliczyć odsetki w szkole i przedszkolu).

 3. Wynajem i udostępnianie pomieszczeń szkolnych (opodatkowanie w zakresie VAT, opodatkowanie pomieszczeń sportowych oraz innych niż sportowe, przykłady rozliczania świadczenia usług wynajmu i udostępniania pomieszczeń szkolnych).

 4. Wydzielony Rachunek Dochodów (co powinna zawiera uchwała o utworzeniu WRD przeznaczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, ewidencja księgowa środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych, jak sporządzić sprawozdanie Rb-34S).

 5. Zasady pozyskiwania środków oraz rozliczanie programów rządowych (Laboratoria Przyszłości, Poznaj Polskę, Aktywna Tablica)

 6. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

 7. Klasyfikacja budżetowa – najczęściej występujące nieprawidłowości w świetle kontroli RIO:
  • najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów i wydatków (§ 069 „Wpływy z różnych opłat”, § 083 „Wpływy z usług”, § 097 „Wpływy z rożnych dochodów”)
  • najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków (wynagrodzenia oraz inne wydatki wynikające ze stosunku pracy, materiały i wyposażenie, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na wyjazdy służbowe, jak ujmować koszty szkoleń i konferencji, paragrafy inwestycyjne – ulepszenie środków trwałych, kwota graniczna 10 000 zł).

 8. Środki trwałe w jednostkach oświatowych (dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych, ustalenie wartości środka trwałego, aktualizacja wartości środka trwałego, zaprzestanie ujmowania środka trwałego w księgach – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru).

 9. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych (w jakim celu przeprowadza się inwentaryzację, zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada, częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, spis z natury jako podstawa metoda inwentaryzacji, potwierdzenie sald, weryfikacja sald, jak przeprowadzić inwentaryzację ( w tym w dobie pandemii COVID-19), odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji).

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe i piśmiennicze, wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia. 

Koszt szkolenia brutto w zależności od wybranego wariantu:
Szkolenie Stacjonarne I (wybrany) panel : 750,00 zł netto + VAT /osobę
Szkolenie Stacjonarnie II panele : 1.200,00 zł netto + VAT /osobę
Szkolenie z pobytem w hotelu*: 1.600,00 zł netto + VAT /osobę
*Zawiera dodatkowo Pobyt w Hotelu, z 11.05.2023 na 13.05.2023 w pokojach
dwuosobowych z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja)

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

I. Prawnik z wykształcenia i z pasji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych na kierunku politologia. Przez pierwsze siedem lat kariery zawodowej pracownik oświaty w oświacie. Od 2008 roku właściciel kancelarii prawnej. Prezes Stowarzyszenia Antymobbingowego im. Barbary Grabowskiej. Specjalizuje się w obszarze prawa rodzinnego, cywilnego, oświatowego oraz prawa pracy, w tym mobbingu i dyskryminacji.
II. Doświadczony szkoleniowiec. Specjalizuje się w zagadnieniach z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy. Redaktor naczelna “Rachunkowości Budżetowej”, autorka licznych publikacji.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017