Regulamin sklepu | SEB-TEAM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „SEB – TEAM Edyta Jaworska”

DEFINICJE

1.Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Administrator – Edyta Jaworska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SEB-TEAM Edyta Jaworska z siedzibą w Czarne Górne, pod adresem: Czarne Górne 16A 82-520 Gardeja, NIP: 581-161-98-59, REGON: 221955297, adres e-mail: sklep@sebteam.pl .

Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Oferta Szkoleń – lista szkoleń możliwych do przeprowadzenia przez Administratora w danym czasie, zamieszczona w serwisie seb-team.pl .

Portal – Portal seb-team.pl podejmujący działania polegające w szczególności na prowadzeniu serwisu szkoleniowego, przedstawiania prezentacji produktów i usług szkoleniowych Klientom pod adresem https://seb-team.pl, za pomocą którego Administrator świadczy przedmiotowe usługi.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych.

Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://seb-team.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Usług.

Szkolenie – organizowane przez Administratora, a prowadzone przez wskazaną przez niego osobę, szkolenie znajdujące się w Wykazie Szkoleń.

Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności:
a) webinar (szkolenia on-line/ szkolenie w czasie rzeczywistym),
b) szkolenia na platformie (videoszkolenia),
c) szkolenia zamknięte,
d) szkolenie otwarte,
e) doradztwo,
f) inne usługi (np. konsultacja psychologiczna).

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług zawarta pomiędzy Administratorem a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży tych Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych przez Administratora w postaci sprzedaży, organizowania i przeprowadzenia szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem strony seb-team.pl i wszelkich czynności związanych z obsługą procesu sprzedaży szkoleń i usług dostępnych pod adresem: https://seb-team.pl/sklep/.
2.Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.seb-team.pl/sklep/ prowadzony jest przez Administratora.

2.Informacje o Usługach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

4.Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Usługi,
c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5.Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6.Administrator nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny i odpowiedni system operacyjny, np. Linux lub Windows,
b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.W celu zamówienia Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://www.seb-team/sklep/, a następnie dokonać wyboru Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Kupujący dokonując wyboru i wpisując wszelkie dane potrzebne do obsługi procesu szkolenia bądź realizacji usługi odpowiada za ich prawidłowość, w szczególności odpowiada za prawidłowe wskazanie adresu e-mail umożliwiającego komunikację oraz realizację samego szkolenia. Za wszelkie nieprawidłowości, błędy, w tym brak dotarcia wiadomości e-mail pochodzącej od Administratora do Klienta odpowiada Klient.

2.Wybór przez Klienta zamawianych Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Usług do koszyka.

3.Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
a) imienia i nazwiska klienta/użytkownika (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP),
b) adresu zamieszkania bądź siedzimy w przypadku działalności gospodarczej (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
c) numeru telefonu,
d) adresu e-mail,
e) a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Usługi.

5.W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

6.Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

7.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8.Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9.Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

10.Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.

11.Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.

12.Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.

13.Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może zarządzać danymi swojego Konta, m. in. zmieniać swoje hasło.

14.Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

15.Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zostaje automatycznie anulowane. Klient powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

REALIZACJA SZKOLEŃ

1.Szkolenia poprzez Portal prowadzone mogą być w obszarach:
* webinar (szkolenia on-line/ szkolenie w czasie rzeczywistym),
* szkolenia na platformie (videoszkolenia),
* szkolenia zamknięte,
* szkolenie otwarte,
* doradztwo,
* inne usługi (np. konsultacja psychologiczna).

2.Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolenia typu zamkniętego ustalane są między Administratorem, a Klientem drogą telefoniczną lub elektroniczną – po potwierdzeniu Zamówienia przez Administratora.

3.Zamówienia na szkolenia typu otwartego przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

4.Terminy, miejsce oraz szczegóły uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym przesyłane zostaną przez Administratora Klientowi po dokonaniu przez Niego zgłoszenia i potwierdzenia szkolenia, w przypadku zakupu webinarów oraz videoszkoleń po opłaceniu zamówienia Administrator wysyła dane dostępowe do zakupionego zamówienia.

5.W przypadku, gdy Użytkownik wykupił Szkolenie na rzecz osób trzecich (Uczestników szkolenia niebędących Klientem), Użytkownik zobowiązuje się przekazać Administratorowi ich listę najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

6.Dostęp do Szkoleń online możliwy jest jedynie w terminach i godzinach podanych przez Administratora, za pośrednictwem strony internetowej służącej do realizacji Szkolenia prowadzonej za pośrednictwem portalu wybranego przez Administratora, po uprzednim podaniu linku do danego Szkolenia. Po upływie wskazanego okresu w jakim realizowane jest konkretne szkolenie lub cykl szkoleń, dostęp do Szkolenia lub Cyklu szkoleń on-line wygasa.

7. Wszelkie prawa autorskie do Szkoleń oraz materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu Szkolenia stanowią własność Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Uczestnik szkolenia nie ma prawa do utrwalania, kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i na wszelkich polach eksploatacji. Klient ma prawo korzystać z materiałów edukacyjnych jedynie na potrzeby Szkolenia w zakresie określonym przez prowadzącego szkolenie i/lub Administratora.

8.Administrator ma prawo zablokować Uczestnikowi szkolenia dostęp do Szkolenia online lub odmówić wykonania Szkolenia na rzecz Uczestnika szkolenia w przypadku naruszania przez niego postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku naruszania postanowień pkt. 7. W tym przypadku zwrot kosztów szkolenia nie przysługuje. Administrator ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

CENY USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

1.Ceny Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.

2.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi:
• przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionej Usługi nastąpi po otrzymaniu przelewu;
• przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayPro S.A. – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionej Usługi nastąpi po otrzymaniu przelewu.

4.Dokonując zapłaty za Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

5.Do Zamówienia wystawiamy fakturę na życzenie Klienta w wersji elektronicznej. Zamówienie złożone po godzinie 14:00 traktowane jest jakby było złożone dnia następnego i tego dnia zostanie wystawiona faktura.

ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIONEGO SZKOLENIA – REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

1.Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o przeprowadzenie szkolenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Formularz o odstąpieniu może być przesłany mailem na adres: sklep@seb team.pl lub drogą listowną na adres SEB – TEAM Edyta Jaworska, ul. Toruńska 19F 82-500 Kwidzyn; formularz o odstąpieniu nie wymaga podania przyczyny.

2.Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.W przypadku, gdyby Klient będący Konsumentem przed dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonał jakiejkolwiek płatności na rzecz Administratora, zapłata ta zostanie mu zwrócona niezwłocznie (nie dalej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu) na wskazany przez niego rachunek bankowy.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi gdy:
a) Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez administratora, traci prawo odstąpienia od Umowy b) przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta , albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) dostarczone treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z PRZYCZYN ADMINISTRATORA

1.W przypadku odwołania Szkolenia przez Administratora , ten zaproponuje szkolenie w innym terminie. Klient w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odwołaniu i zmianie terminu szkolenia ma prawo do oświadczenia, że rezygnuje ze szkolenia i żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

2.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia, o czym poinformuje Klienta przynajmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. Klient może wówczas zrealizować Szkolenia w nowo wyznaczonym terminie lub zrezygnować ze Szkolenia, uzyskując zwrot wpłaconej kwoty, pod warunkiem poinformowania Administratora o rezygnacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 24 godzin od momentu otrzymania informacji o zmianie terminu szkolenia.

3.Odwołanie szkolenia lub zmiana terminu szkolenia przez Administratora nastąpi w formie e-mail, wysłanego na adres wskazany przez Klienta.

PROCES REKLAMACYJNY

1.Administrator zobowiązuje się wykonać Szkolenie zgodnie z umową, w sposób jakościowy i rzetelny.

2.Reklamacje odnośnie sposobu wykonania Szkolenia Klient ma prawo składać w formie e-mail na adres sklep@seb-team.pl w formie pisemnej na adres SEB – TEAM Edyta Jaworska, ul. Toruńska 19f/7 82-500 Kwidzyn.

3.Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.

4.Administrator zobowiązany jest w terminie 14 dni ustosunkować się do otrzymanej reklamacji. Informacja, co do wyniku rozpoznania reklamacji zostanie wysłana w formie e-mail Klienta.

5.W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Administrator, zawiadomi reklamującego, wskazując sposób jej rozpoznania wraz z uzasadnieniem.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

1.Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

2.Klient może poinformować Administrator o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail sklep@seb-team.pl

3.W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

4. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Udostępnienie szkolenia, przeprowadzenie szkolenia ( on line – wymagającego uczestnictwa Klienta) jest równoznaczne ze zrealizowaniem usługi w sposób wskazany w niniejszym regulaminie. Nieobecność Klienta bez względu na przyczynę nie uprawnia go do żądania przeprowadzenia szkolenia w innym terminie.

2. Klient ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe działanie sprzętu umożliwiającego mu odtworzenie szkolenia lub odbiór w sposób umożliwiający zapoznanie się z treściami szkolenia.

3.Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Administratora, tj. sklep@sebteam.pl

4.Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administrator jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

2.Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail sklep@seb-team.pl

3.Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Administratora jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Kupującymi będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Kupującymi będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych.

3.Zakupy oraz realizacja zamówienia w www.seb-team.pl odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 z późn. zm).

4.SEB – TEAM Edyta Jaworska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

5.Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.

6.Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

7.Informacje o produktach zamieszczone na stronach www.seb-team.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

8.Minimalne wymagania techniczne do współpracy z systemem informatycznym www.dnawbiznesie.pl są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

………………………………………………
Miejscowość, data

SEB – TEAM Edyta Jaworska
Ul. Toruńska 19F/7
82-500 Kwidzyn
Email: sklep@seb-team.pl

Ja/My(*) ……………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o
świadczenie następującej
usługi(*)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… .
Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………….
Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**
……………………………………………………………………………………………………………….……………….

…………………………………………………………….
Podpis konsumenta(-ów)

* niepotrzebne skreślić
** o ile jest inny niż rachunek, z którego dokonano zapłaty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „INSTYTUT ROZWOJU SEB – TEAM Piotr Jaworski”

DEFINICJE

1.Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Administrator – Piotr Jaworski, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą INSTYTUT ROZWOJU SEB TEAM Piotr Jaworski z siedzibą w Kwidzynie, pod adresem: 82-500 Kwidzyn, przy ul. Wielkiej 14A, NIP: 5811353752, REGON: 170844460, adres e-mail: sklep@sebteam.pl .

Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Oferta Szkoleń – lista szkoleń możliwych do przeprowadzenia przez Administratora w danym czasie, zamieszczona w serwisie seb-team.pl .

Portal – Portal seb-team.pl podejmujący działania polegające w szczególności na prowadzeniu serwisu szkoleniowego, przedstawiania prezentacji produktów i usług szkoleniowych Klientom pod adresem https://seb-team.pl, za pomocą którego Administrator świadczy przedmiotowe usługi.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych.

Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://seb-team.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Usług.

Szkolenie – organizowane przez Administratora, a prowadzone przez wskazaną przez niego osobę, szkolenie znajdujące się w Wykazie Szkoleń.

Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności:
g) webinar (szkolenia on-line/ szkolenie w czasie rzeczywistym),
h) szkolenia na platformie (videoszkolenia),
i) szkolenia zamknięte,
j) szkolenie otwarte,
k) doradztwo,
l) inne usługi (np. konsultacja psychologiczna).

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług zawarta pomiędzy Administratorem a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży tych Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych przez Administratora w postaci sprzedaży, organizowania i przeprowadzenia szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem strony seb-team.pl i wszelkich czynności związanych z obsługą procesu sprzedaży szkoleń i usług dostępnych pod adresem: https://seb-team.pl/sklep/.
2.Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.seb-team.pl/sklep/ prowadzony jest przez Administratora.

2.Informacje o Usługach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

4.Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Usługi,
c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5.Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6.Administrator nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny i odpowiedni system operacyjny, np. Linux lub Windows,
b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.W celu zamówienia Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://www.seb-team/sklep/, a następnie dokonać wyboru Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Kupujący dokonując wyboru i wpisując wszelkie dane potrzebne do obsługi procesu szkolenia bądź realizacji usługi odpowiada za ich prawidłowość, w szczególności odpowiada za prawidłowe wskazanie adresu e-mail umożliwiającego komunikację oraz realizację samego szkolenia. Za wszelkie nieprawidłowości, błędy, w tym brak dotarcia wiadomości e-mail pochodzącej od Administratora do Klienta odpowiada Klient.

2.Wybór przez Klienta zamawianych Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Usług do koszyka.

3.Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
a) imienia i nazwiska klienta/użytkownika (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP),
b) adresu zamieszkania bądź siedzimy w przypadku działalności gospodarczej (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
c) numeru telefonu,
d) adresu e-mail,
e) a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Usługi.

5.W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

6.Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

7.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8.Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9.Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

10.Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.

11.Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.

12.Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.

13.Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może zarządzać danymi swojego Konta, m. in. zmieniać swoje hasło.

14.Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

15.Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zostaje automatycznie anulowane. Klient powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

REALIZACJA SZKOLEŃ

1.Szkolenia poprzez Portal prowadzone mogą być w obszarach:
* webinar (szkolenia on-line/ szkolenie w czasie rzeczywistym),
* szkolenia na platformie (videoszkolenia),
* szkolenia zamknięte,
* szkolenie otwarte,
* doradztwo,
* inne usługi (np. konsultacja psychologiczna).

2.Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolenia typu zamkniętego ustalane są między Administratorem, a Klientem drogą telefoniczną lub elektroniczną – po potwierdzeniu Zamówienia przez Administratora.

3.Zamówienia na szkolenia typu otwartego przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

4.Terminy, miejsce oraz szczegóły uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym przesyłane zostaną przez Administratora Klientowi po dokonaniu przez Niego zgłoszenia i potwierdzenia szkolenia, w przypadku zakupu webinarów oraz videoszkoleń po opłaceniu zamówienia Administrator wysyła dane dostępowe do zakupionego zamówienia.

5.W przypadku, gdy Użytkownik wykupił Szkolenie na rzecz osób trzecich (Uczestników szkolenia niebędących Klientem), Użytkownik zobowiązuje się przekazać Administratorowi ich listę najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

6.Dostęp do Szkoleń online możliwy jest jedynie w terminach i godzinach podanych przez Administratora, za pośrednictwem strony internetowej służącej do realizacji Szkolenia prowadzonej za pośrednictwem portalu wybranego przez Administratora, po uprzednim podaniu linku do danego Szkolenia. Po upływie wskazanego okresu w jakim realizowane jest konkretne szkolenie lub cykl szkoleń, dostęp do Szkolenia lub Cyklu szkoleń on-line wygasa.

7. Wszelkie prawa autorskie do Szkoleń oraz materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu Szkolenia stanowią własność Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Uczestnik szkolenia nie ma prawa do utrwalania, kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i na wszelkich polach eksploatacji. Klient ma prawo korzystać z materiałów edukacyjnych jedynie na potrzeby Szkolenia w zakresie określonym przez prowadzącego szkolenie i/lub Administratora.

8.Administrator ma prawo zablokować Uczestnikowi szkolenia dostęp do Szkolenia online lub odmówić wykonania Szkolenia na rzecz Uczestnika szkolenia w przypadku naruszania przez niego postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku naruszania postanowień pkt. 7. W tym przypadku zwrot kosztów szkolenia nie przysługuje. Administrator ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

CENY USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

1.Ceny Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.

2.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi:
• przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionej Usługi nastąpi po otrzymaniu przelewu;
• przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayPro S.A. – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionej Usługi nastąpi po otrzymaniu przelewu.

4.Dokonując zapłaty za Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

5.Do Zamówienia wystawiamy fakturę na życzenie Klienta w wersji elektronicznej. Zamówienie złożone po godzinie 14:00 traktowane jest jakby było złożone dnia następnego i tego dnia zostanie wystawiona faktura.

ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIONEGO SZKOLENIA – REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

1.Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o przeprowadzenie szkolenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Formularz o odstąpieniu może być przesłany mailem na adres: sklep@seb team.pl lub drogą listowną na adres INSTYTUT ROZOWJU SEB – TEAM Piotr Jaworski, ul. Toruńska 19F 82-500 Kwidzyn; formularz o odstąpieniu nie wymaga podania przyczyny.

2.Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.W przypadku, gdyby Klient będący Konsumentem przed dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonał jakiejkolwiek płatności na rzecz Administratora, zapłata ta zostanie mu zwrócona niezwłocznie (nie dalej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu) na wskazany przez niego rachunek bankowy.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi gdy:
e) Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez administratora, traci prawo odstąpienia od Umowy f) przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta , albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
g) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h) dostarczone treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z PRZYCZYN ADMINISTRATORA

1.W przypadku odwołania Szkolenia przez Administratora , ten zaproponuje szkolenie w innym terminie. Klient w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odwołaniu i zmianie terminu szkolenia ma prawo do oświadczenia, że rezygnuje ze szkolenia i żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

2.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia, o czym poinformuje Klienta przynajmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. Klient może wówczas zrealizować Szkolenia w nowo wyznaczonym terminie lub zrezygnować ze Szkolenia, uzyskując zwrot wpłaconej kwoty, pod warunkiem poinformowania Administratora o rezygnacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 24 godzin od momentu otrzymania informacji o zmianie terminu szkolenia.

3.Odwołanie szkolenia lub zmiana terminu szkolenia przez Administratora nastąpi w formie e-mail, wysłanego na adres wskazany przez Klienta.

PROCES REKLAMACYJNY

1.Administrator zobowiązuje się wykonać Szkolenie zgodnie z umową, w sposób jakościowy i rzetelny.

2.Reklamacje odnośnie sposobu wykonania Szkolenia Klient ma prawo składać w formie e-mail na adres sklep@seb-team.pl w formie pisemnej na adres INSTYTUT ROZWOJU SEB – TEAM Piotr Jaworski, ul. Toruńska 19f/7 82-500 Kwidzyn.

3.Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.

4.Administrator zobowiązany jest w terminie 14 dni ustosunkować się do otrzymanej reklamacji. Informacja, co do wyniku rozpoznania reklamacji zostanie wysłana w formie e-mail Klienta.

5.W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Administrator, zawiadomi reklamującego, wskazując sposób jej rozpoznania wraz z uzasadnieniem.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

1.Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

2.Klient może poinformować Administrator o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail sklep@seb-team.pl

3.W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

4. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Udostępnienie szkolenia, przeprowadzenie szkolenia ( on line – wymagającego uczestnictwa Klienta) jest równoznaczne ze zrealizowaniem usługi w sposób wskazany w niniejszym regulaminie. Nieobecność Klienta bez względu na przyczynę nie uprawnia go do żądania przeprowadzenia szkolenia w innym terminie.

2. Klient ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe działanie sprzętu umożliwiającego mu odtworzenie szkolenia lub odbiór w sposób umożliwiający zapoznanie się z treściami szkolenia.

3.Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Administratora, tj. sklep@sebteam.pl

4.Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administrator jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

2.Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail sklep@seb-team.pl

3.Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Administratora jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Kupującymi będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Kupującymi będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych.

3.Zakupy oraz realizacja zamówienia w www.seb-team.pl odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 z późn. zm).

4.INSTYTUT ROZOWJU SEB – TEAM Piotr Jaowrski zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

5.Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.

6.Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

7.Informacje o produktach zamieszczone na stronach www.seb-team.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

8.Minimalne wymagania techniczne do współpracy z systemem informatycznym www.dnawbiznesie.pl są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

………………………………………………
Miejscowość, data

INSTYTUT ROZWOJU SEB – TEAM Piotr Jaworski
Ul. Toruńska 19F/7
82-500 Kwidzyn
Email: sklep@seb-team.pl

Ja/My(*) ……………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o
świadczenie następującej
usługi(*)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… .
Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………….
Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**
……………………………………………………………………………………………………………….……………….

…………………………………………………………….
Podpis konsumenta(-ów)

* niepotrzebne skreślić
** o ile jest inny niż rachunek, z którego dokonano zapłaty

+48 607 057 017